Psychiatrie

KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE

 

Kinder- en Jeugdpsychiater  (i.o.) (affiniteit met Autisme)/Vacaturenummer: PSYCH-30101

 

Voor dit gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiatrische ziekenhuis met een gedifferentieerd, vraag gestuurd zorg-/ behandelaanbod voor mensen met een autisme spectrum stoornis zoeken wij een Kinder- en Jeugdpsychiater. De instelling is tevens een kenniscentrum voor consultatie, detachering, voorlichting, opleiding en onderzoek met betrekking tot autisme en voert een actief beleid gericht op ontwikkeling van specifieke zorg, kennis en behandelmethodieken. Autisme is een handicap die zich niet makkelijk laat omschrijven. Er worden veel verschillende namen gebruikt. Autisme kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen, reden waarom nu gesproken wordt van een ASS (Autisme Spectrum Stoornis). De hoofdkenmerken van autisme zijn problemen met het leggen van contacten, communicatie en taalgebruik. Mensen met autisme hebben over het algemeen moeite met veranderingen. Zij hebben veelal een beperkt voorstellingsvermogen en een eenzijdig interessegebied. Binnen de ASS kunnen de aard en de zwaarte en de daaruit voortvloeiende beperkingen, per individu sterk verschillen.

 

De taak van dit ziekenhuis is het bieden van optimale, specialistische zorgverlening aan mensen met autisme. Getracht wordt de opgedane kennis en ervaring om te zetten in een passend individueel hulpaanbod. De cliënt met zijn hulpvraag is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het zorgaanbod: hij/zij staat centraal in dit proces. Het behandelaanbod bestaat uit een op de autistische stoornis en de individuele zorgvraag van de cliënt afgestemde behandeling. Na aanmelding wordt d.m.v. onderzoeken beoordeeld of een passende zorgvorm geboden kan worden. In overleg met cliënt en zijn/haar ouders wordt de zorgvorm vastgesteld. De behandeling in de kliniek voor kinderen en jongeren en de afdeling deeltijdbehandeling wordt vormgegeven door een behandelteam. Een behandelteam bestaat uit een Kinder- en Jeugdpsychiater, een Gedragswetenschapper, een Maatschappelijk Werker en een Afdelingshoofd met een team van Groepsbegeleiders. Daarnaast zijn er Therapeuten, Arbeidstrainers en Activiteitenbegeleiders betrokken bij de behandeling. Eindverantwoordelijke voor de behandeling is de Eerste Geneeskundige. Ouders nemen een in de behandeling een belangrijke plaats in. Naast de cliënt wordt ook aan de ouders instemming gevraagd voor het behandelplan en zijn worden betrokken bij de uitvoering daarvan. Ook de verwijzer uit de regio van herkomst van de cliënt wordt betrokken bij de behandeling.

 » kandidaten


 

Kinder- en Jeugdpsychiater/Vacaturenummer: PSYCH-30102

 

Voor een behandelcentrum voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen zoeken wij een Kinder- en Jeugdpsychiater. De nieuwe collega Kinder- en Jeugdpsychiater gaat samenwerken met 3 ervaren collegae Kinder- en Jeugdpsychiaters. Zowel een ervaren Psychiater als een jonge klare met voorkeur voor kinderen en/of crisisinterventie, zijn welkom. Het betreft hier kinderen (0 tot 12 jaar) met gedrags- en sociale problemen. Een dienstverband van minimaal 32 uur (4 dagen) heeft de voorkeur. Er is een goede informele sfeer en goede collegialiteit met een laag ziekteverzuim. Er wordt een flexibele houding verwacht van de nieuwe collega. De mogelijkheid tot ketenzorg is aanwezig evenals participatie in de opleiding en het lesgeven. Binnen de regio is er behoefte aan expertise en contacten met andere instellingen (zwakzinnigenzorg en, forensisch psychiatrische jongeren).
Gevraagd wordt:
een afgeronde Kinder- en Jeugdpsychiatrie opleiding, 1 x per 3 maanden achterwacht.

 » kandidaten


 

Kinder- en Jeugdpsychiaters/Vacaturenummer: PSYCH-30403

 

Voor een Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Ziekenhuis in het zuiden van het land zoeken wij 3 Kinder- en Jeugdpsychiaters. De behandeleenheid biedt aselect poli- en semi-klinische behandeling, begeleiding, verzorging, diagnostiek en onderwijs aan kinderen en jeugdigen tot en met 17 jaar met psychische stoornissen, gecombineerd met hulp aan gezinnen c.q. systemen.
Behandelproces: leiding geven aan de behandeling en functioneel leidinggeven aan medewerkers van het primaire zorgproces, het zorgdragen voor het vaststellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het behandelpan, het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van programmatisch geordende zorg.
Behandelinhoud: bijdragen aan het opstellen van zorgprogramma's alsmede daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende   behandelplannen, het uitvoeren van psychiatrisch onderzoek, psychiatrisch behandelen en begeleiden van cliënten.
Verantwoording: de Kinder- en Jeugdpsychiater legt verantwoording af over genomen besluiten, activiteiten/werkzaamheden en (niet) bereikte resultaten aan de Manager.
Functie-eisen: academische opleiding geneeskunde aangevuld met opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater, BIG-geregistreerd met specialisatie kinder- en jeugdpsychiatrie, vakkennis, ruime en gedifferentieerde ervaring in een GGZ-voorziening dan wel jeugdhulpverlening, flexibele taakopvatting en multi-inzetbaar, bereid tot scholing/training. Er is sprake van een grote mate van zelfstandigheid binnen de door de Manager vastgestelde kaders. Hij/zij is in staat tot het zelfstandig oplossen van problemen in onvoorziene situaties. Hoge eisen worden gesteld aan sociale vaardigheden t.a.v. de uit de functie voortvloeiende in- en externe contacten. Vermogen om medewerkers te sturen, te begeleiden, te stimuleren en te enthousiasmeren in  vakinhoudelijke en persoonlijke werksaspecten.

 » kandidaten


 

Interim Kinder- en Jeugdpsychiater/Vacaturenummer: PSYCH-30604

 

Voor een Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Ziekenhuis in het zuiden van het land zoeken wij een Interim Kinder- en Jeugdpsychiater voor de periode 1 juli 2003 tot 1 oktober 2003. De behandeleenheid biedt aselect poli- en semi-klinische behandeling, begeleiding, verzorging, diagnostiek en onderwijs aan kinderen en jeugdigen tot en met 17 jaar met psychische stoornissen, gecombineerd met hulp aan gezinnen c.q. systemen.

» kandidaten

 

 
 

 

Manager Behandelzaken/Kinder- en Jeugdpsychiater/Vacaturenummer: PSYCH-30305

 

Voor een behandelcentrum voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen zoeken wij een Manager Behandelzaken/Kinder- en Jeugdpsychiater die binnen een stichtingskader van duaal management, samen met de Manager Bedrijfsvoering, verantwoordelijk wordt voor het functioneren van de locatie waarbij de werkzaamheden zich richten op het aandachtsgebieden kwaliteit. De uitoefening van de functie vindt plaats binnen de beleids- en richtinggevende kaders dan wel aanwijzingen van de Stichting. De functie van Manager behandelzaken vormt een onlosmakelijk geheel met de functie van Kinder- en Jeugdpsychiater. Bij duaal management wordt door een manager behandelzaken (kinder- en jeugdpsychiater) én een Manager Bedrijfsvoering leiding gegeven aan een decentrale eenheid. De verhouding tussen beide functionarissen is collegiaal op basis van gelijkwaardigheid. De besluitvorming vindt in consensus plaats, tenzij het over de medisch-psychiatrische verantwoordelijkheid gaat van de Kinder- en Jeugdpsychiater. Hij/zij geeft samen met de Manager Bedrijfsvoering leiding aan het managementteam, waarbij de Manager Behandelzaken als Voorzitter functioneert. De Manager Behandelzaken functioneert ook als Voorzitter van het ‘duale koppel’. De verdeling is 60% in de functie van kinder- en jeugdpsychiater en 40% van de tijd managementtaken. Dit laatste in de functie van manager behandelzaken.

 » kandidaten


 

Kinder- en Jeugdpsychiaters/Vacaturenummer: PSYCH-30406

 

Voor een Centrum voor GGZ zoeken wij diverse Kinder- en Jeugdpsychiater voor de polikliniek, forensische afdeling etc. Zowel parttime als fulltime Psychiaters zijn welkom.

 » kandidaten


 

Psychiater Jeugdzorg 32-36 uur per week/Vacaturenummer: PSYCH-30407

 

Voor een GGZ instelling met klinische, deeltijd en ambulante behandelvormen zoeken wij een Psychiater Jeugdzorg 32-36 uur per week.

 

Beleidsvisie
Modulaire zorgprogramma’s worden op dit moment op bescheiden schaal toegepast. Het ligt in het voornemen meer modulaire zorgprogramma’s te gaan ontwikkelen. Hier ligt een ontwikkelingstaak voor de beoogde nieuwe collega’s. In de beleidsvisie wordt uitgegaan van "stepped care", er is een omschreven voordeurprogramma en de zorg wordt vraag conform en ontschot aangeboden. Cliëntparticipatie staat hoog in het vaandel. In een multidisciplinaire en multimethodische organisatie hebben professionals hun onderscheiden en afgebakende verantwoordelijkheden. Wij stimuleren een cultuur van inhoudelijke discussie tussen professionals.

 

De afdeling Kinder- en Jeugdzorg bestaat nu uit een ambulant werkend kinderteam (voor 0 – 14 jarigen) en een adolescententeam (voor 14-23 jarigen). Per 1 september wordt het aanbod uitgebreid met een nieuw op te zetten adolescentenkliniek met 10 bedden. Het ambulante behandelaanbod omvat screening, intake, onderzoek, diagnostiek, behandeling en indicatiestelling. Organisatorisch is er een onderscheid gemaakt in poortteams en behandelteams. In het kader van de Wet op de Jeugdzorg zijn medewerkers (in totaal 1,5 fte.) bij het Bureau Jeugdzorg gedetacheerd.

 

In de beide teams worden cliënten aangemeld met psychiatrische- en/of ernstige psychosociale problematiek. Waar mogelijk wordt het systeem bij de behandeling betrokken. Het Dordts strategische model is richting geweest voor de manier van werken. In beide teams speelt de differentiaal diagnostiek problematiek een belangrijke rol. De zorg voor autisten is één van de specialismen. Binnen de teams wordt gewerkt aan de ontwikkeling van modulaire zorgprogramma’s. De samenwerking met huisartsen en kinderartsen vormt een specifiek aandachtsgebied. In samenwerking met de twee andere teams voor adolescenten is een behandelvisie ontwikkeld voor de per september 2003 te starten adolescentenkliniek met 10 bedden. Het transmuraal werken binnen het circuit ambulant, deeltijd, klinisch vormt daarbij een uitgangpunt. In de opzet en verdere ontwikkeling is een belangrijke rol toebedacht aan de nieuwe collega psychiater.

 

Psychiaters maken deel uit van een vakgroep (en zijn op deze wijze betrokken bij de beleidsontwikkeling) en een intervisiegroep. De relatief kleine locatie  heeft een vrij horizontale organisatiestructuur en kenmerkt zich door korte en directe communicatielijnen.

 

Primair proces
De huisarts doet een behandelverzoek. Screening en intake geschieden door het voordeurteam. De intaker, die ook een psycholoog kan zijn, brengt zijn bevindingen rond de indicatie voor behandeling in het team. Binnen het team vindt de inhoudelijke discussie plaats. Praktijk is dat diagnose- en indicatiestelling, door de aanwezige competentie, over het algemeen hamerstukken zijn. Bij een klinische opname indicatie wordt de patiënt altijd door de psychiater gezien. De diagnostiek en indicatiestelling vormen de basis van een behandelplan dat met de patiënt besproken wordt. Dit leidt tot de behandelovereenkomst met de patiënt. Vervolgens committeren alle betrokken professionals zich aan hun deel in de uitvoering van het behandelplan. In de behandelovereenkomst worden de evaluatiemomenten opgenomen. Daarbij vormt een evaluatiemoment geen dogma. Betrokken professionals kunnen vragen om een tussentijdse of een eindevaluatie.

 

Cultuur
De cultuur is er een van zakelijkheid, slagvaardigheid en professionaliteit. Zakelijkheid wordt nagestreefd met duidelijke taken en verantwoordelijkheden en transparante procedures, onnodige bureaucratie wordt zoveel mogelijk gemeden. Professionals hebben hun eigen verantwoordelijkheden en maken desgewenst gebruik van de multidisciplinariteit van het werkverband door een open discussie.

 

Taken
U biedt psychiatrische en psychotherapeutische zorg aan u toegewezen patiënten, bestaande uit: intake, screening en onderzoek, medisch-psychiatrische diagnostiek en indicatiestelling voor behandeling, opstellen van behandelplannen, uitvoeren van behandelingen, evaluatie van behandelplannen, geven van consulten en onderhouden van contacten met verwijzers, collega’s, familieleden, etc. U voert onderwijs- en onderzoekstaken uit, zoals supervisie en begeleiding. U draagt bij aan het tot stand komen en uitvoeren van teambeleid, waaronder het opstellen van zorgprogramma’s cq richtlijnen van professioneel handelen. U participeert als achterwacht voor de dienstdoende artsen binnen de crisisdienst, volgens rooster en in afstemming met de overige psychiaters.

 

Persoonlijke kenmerken
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij een geregistreerd psychiater is, bij voorkeur met een Kinder- en Jeugdaantekening en de ambitie heeft om in een nieuw regionaal GGZ centrum de nieuwe cultuur en de beoogde ontwikkelingen een impuls te geven.

 » kandidaten


 

Kinder- en Jeugdpsychiater/Vacaturenummer: PSYCH-30808

 

Voor een GGZ instelling in Brabant zoeken wij een Kinder- en Jeugdpsychiater voor de afdeling Acute en Kortdurende Hulp. U ontvangt t.a.v. de zorgeenheid hiërarchische leiding van de Zorgmanager. 

Behandeling/begeleiding
U behandelt cliënten/cliëntensystemen, individueel of in groepsverband, rekening houdend met hun wensen, teneinde een zo zelfstandig mogelijk leven te bevorderen door het beperken van de psychiatrische stoornis.
Kernactiviteiten:
*    het multidisciplinair bijdragen aan de indicatiestelling, het opstellen, evalueren en bijstellen van de behandelpannen;
*    het verrichten van psychiatrisch onderzoek, het stellen van een diagnose volgens biopsychosociaal model en het opstellen
      van individueel (deel)behandelplannen, waaronder het voorschrijven van medicatie;
*    het signaleren van somatische problematiek, verrichten van onderzoek, deze zelf behandelen of hiervoor tijdig een huisarts
      inschakelen of verwijzing regelen naar een somatisch specialist;
*    het beoordelen van acute hulpvragen op de noodzaak tot crisisinterventie, het zelfstandig zonodig uitvoeren van deze
      crisisinterventie, en het beoordelen van mogelijkheden tot en bemiddeling bij doorverwijzen;
*    het uitvoeren van individuele behandelplannen, het evalueren, zonodig bijstellen daarvan en rapporteren daarover;
*    het adviseren en zonodig functioneel aansturen van andere hulpverleners vanuit een medisch/psychiatrische
      verantwoordelijkheid;
*    het overleggen over behandelingen met verwijzers en hulpverleners in de 1e, 2e en 3e lijns gezondheidszorg in het kader van
      consultatie en verwijzing;
*    het deelnemen aan de medisch-psychiatrische bereikbaarheidsdienst;

Opleiding/werkbegeleiding
U geeft werkbegeleiding aan co-assistenten, artsen in opleiding, artsen in opleiding tot huisarts of medisch specialist. Tevens levert u een bijdrage aan het opleidingsprogramma. U voert werkbegeleidings- en supervisiegesprekken en verzorgt de lesactiviteiten.

 

Functie-eisen:
*    de functie vereist diepgaande wetenschappelijke kennis, verkregen door de opleiding als Arts en Psychiater en ervaring als
      Psychiater voor het coördineren en uitvoeren van complexe diagnostiek en behandeling;
*    kennis en ervaring m.b.t. het begeleiden van AGIO'S/AGNIO'S/HAIO'S.
*    Volgen van relevante cursussen en het bijhouden van vakliteratuur en ontwikkeling in het vakgebied;
*    BIG-registratie als Arts en Inschrijving als Psychiater in het Register van Medisch Specialisten;
*    Kennis en hantering wet- en regelgeving m.b.t. de geestelijke gezondheidszorg en de relevante richtlijnen en protocollen in
      zijn vakgebied;
*    grote mate van zelfstandigheid en beheersing van goede sociale vaardigheden.

 » kandidaten

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OUDERENPSYCHIATRIE

 

Psychiater Ouderenzorg/Vacaturenummer PSYCH-30509

Voor een GGZ instelling zoeken wij een Psychiater Ouderenzorg. Het aantal uren is in overleg bespreekbaar met een minimum omvang van 60%. Op deze locatie wordt vraaggestuurde zorg op maat geboden. Er is sprake van continuïteit van behandeling en waar mogelijk van behandelaar. Wonen en  behandelen zijn gescheiden. Nadrukkelijk wordt gestreefd naar een minimaal gebruik van vrijheidsbeperkende interventies. Hiervoor worden alternatieven ontwikkeld. Een pilot project separeervrij behandelen, begeleidt door wetenschappelijk onderzoek loopt.

De afdeling Ouderenzorg  bestaat op dit moment uit een ambulant team, waarin de volgende disciplines: psychiater, sociaal geriater/basisarts, psycholoog/psychotherapeut, neuropsycholoog, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. In totaal ca. 5 fte. Jaarlijks worden circa 200 cliënten aangemeld (>60 jaar) en worden ca. 3200 behandelcontacten geboden. PG-cliënten worden relatief snel overgedragen aan het verpleeghuiscircuit. De verantwoordelijkheid voor de medische zorg binnen het team ligt op dit moment bij een sociaal geriater en een beperkt aantal uren waarnemend psychiater. Omdat de sociaal geriater vertrekt, kan nu gezocht worden naar invulling door een Psychiater. De ontwikkelingen binnen de ouderenzorg maken een dergelijke invulling wenselijk.

Het is de bedoeling dat het ouderenteam een transmurale ontwikkeling gaat doormaken, waarbij van de algemene opname faciliteiten van de kliniek en van een te ontwikkelen deeltijdaanbod voor ouderen gebruik zal worden gemaakt. Gezien de huidige plaats van de ouderenzorg in het regionaal circuit en de beperkte omvang zal dat een stap voor stap ontwikkeling worden.
Of het tot gespecialiseerde klinische plaatsen voor ouderen zal  komen, hangt af van de feitelijke ontwikkelingen in het transmurale veld. Het ouderenteam beschikt over de mogelijkheid tot intensive psychiatrische thuiszorg. Op dit moment wordt veel aandacht gegeven aan versterking van de eerste lijn door middel van consultatie aan huisartsen en verzorgingshuizen.

Taken:
 
*    Onderzoek, adviseringsbijdrage aan behandelplan en indicatiestelling
*    Behandeling 60 plus cliënten
*    Voorlichting en advisering aan teamleden en externe professionals
*    Participeren in de ontwikkeling van het transmuraal aanbod in het CGGZ
*    Beoordelingen in het kader BOPZ
*    Een aandeel leveren in de bereikbaarheidsdienst t.b.v. de acute dienst en kliniek
*    Inhoudelijke beleidsontwikkelingstaken
*    Teamleiderstaken (mogelijk in duale vorm)

 

De Psychiater is verantwoordelijk voor het medisch-psychiatrisch onderzoek en behandeling binnen het team. Hij/zij heeft een eigen case load, maar kan ook ingeroepen worden voor consulten t.b.v. niet aan hem/haar toegewezen cliënten. Zonodig kunnen ook functionele aanwijzingen gegeven worden bij psychiatrische problematiek van aan anderen toegewezen cliënten. De Psychiater levert eveneens een bijdrage aan de ontwikkeling van het team- en behandelbeleid.    

Gevraagd wordt:
 
*   
Affiniteit heeft met de doelgroep
*    Flexibiliteit
*    Bereidheid om de transmurale zorg voor ouderen mee uit te werken
*    Inbreng van cliënten en familie in het behandelbeleid en een transmurale manier van werken
*    Als achterwacht een aandeel leverend in de 7x24 uursdienst
*    Actieve deelname aan de vakgroep psychiaters
*    Interesse in beleidstaken, mogelijk als teamleider

 » kandidaten


 

Psychiater voor het circuit ouderen GGZ Drenthe-Assen/Vacaturenummer-PSYCH-30710

 

Voor het GGZ Drenthe zoeken wij een Psychiater voor het Circuit Ouderen. GGZ Drenthe, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, biedt ambulante, poliklinische en klinische geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg wordt aangeboden in drie regionale divisies: Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe. Daarnaast biedt GGZ Drenthe forensische psychiatrie en ouderenzorg. De zorg aan ouderen wordt verleend in twee verpleeghuizen en twee verzorgingshuizen. Bij GGZ Drenthe werken ongeveer 2.500 mensen, verdeeld over tien vestigingen in Drenthe. Jaarlijks doen ruim 15.000 mensen een beroep op onze diensten. GGZ Drenthe is ontstaan door een fusie van APZ-Drenthe en RIAGG Drenthe. Op het terrein van opleiding, onderwijs en onderzoek wordt samengewerkt met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen. GGZ Drenthe is een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters en huisartsen. Binnen GGZ Drenthe werken ca. 17 AGIO, 25 AGNIO en 42 Psychiaters.Jaarlijks werken er ca. 17 co-assistenten voor een periode van 6 weken.

 » kandidaten


 

Ouderenpsychiater 24-32 uur/Vacaturenummer: PSYCH-30111

 

Voor een organisatie in de Geestelijke Gezondheidszorg zoeken wij een Ouderenpsychiater. Uw taken bestaan uit het uitvoeren van psychiatrische onderzoeken en behandelingen binnen het team sociale psychiatrie en psychotherapie van de afdeling Ouderen. Daarnaast bent u werkzaam binnen de psychiatrische deeltijdbehandeling voor Ouderen. U levert een bijdrage aan de opleiding van AGIO's en geeft mede vorm aan behandelklimaat en ontwikkeling van het behandelaanbod.

 » kandidaten

 
 

 

Ouderenpsychiater minimaal 8 uur per week/Vacaturenummer PSYCH-30712

 

Voor een Riagg, verzorgingsgebied directe omgeving van Amsterdam, zoeken wij voor de afdeling Ouderen een Psychiater die grotendeels in het voordeurteam gaat werken. De Ouderenafdeling is volop in beweging. Sinds kort is het primaire proces anders georganiseerd en werken zij met een voordeurteam en een behandelteam. Met de samenwerkingspartners in de regio wordt gekeken hoe zij samen een zorgcontinuum voor zowel gerontopsychiatrie als psychogeriatrie kunnen realiseren. Afhankelijk van de omvang van het contract is het mogelijk ook werkzaamheden te verrichten voor een Psychiatrisch Ziekenhuis, één van de toekomstige fusiepartners. 

 

Taken:
-
  het verrichten van psychiatrische diagnostiek bij zeer complexe gerontopsychiatrische problematiek
-
  het geven van consultatie aan andere hulpverleners, verwijzers e.a.
-
  het doen van  consulten bij cliënten van andere hulpverleners
-
  het  mede vorm en inhoud geven aan de verdere professionalisering van de afdeling Ouderen
-
  deelname aan de 7 x 24 uursdienst

 

Functie eisen:
-
 registratie als psychiater. Ook kandidaten die binnenkort hun opleiding tot psychiater afronden worden uitgenodigd te reageren
- ervaring met ambulante hulpverlening en affiniteit met de doelgroep ouderen
- gelet op de outreachende werkzaamheden dient u  te beschikken over een rijbewijs BE en eigen vervoer

 


De arbeidsvoorwaarden zijn conform de salarisregeling voor de CAO GGZ.

 » kandidaten

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

FORENSISCHE PSYCHIATRIE

 

Psychiater/Divisiemanagers Patiëntenzorg/Vacaturenummer: PSYCH-30113

 

Voor een instelling voor forensisch psychiatrische zorg zoeken wij Psychiaters/Divisiemanagers Patiëntenzorg voor minimaal 18 uur per week. Hij/zij is samen met de Divisiemanager Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het binnen de door de directie gestelde kaders samen ontwikkelen en realiseren van het beleid van de divisie, het bevorderen van een efficiënt en effectief functioneren van de divisie, het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het stichtingsbeleid. Hij/zij beschikt over een een ruime kennis met betrekking tot diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe problematiek (ernstige persoonlijkheidsstoornissen). Hij/zij beschikt over goede managementvaardigheden en over goed inzicht in de ontwikkeling van de vraag een eisen die de samenleving stelt aan de behandeling en beveiliging van patiëntengroepen.

 » kandidaten


 

Psychiater (i.o.)/Vacaturenummer: PSYCH-30114

 

Voor een Centrum voor Forensische Psychiatrie zoeken wij nog een Psychiater met forensische interesse die het team van 5 Psychiaters komt versterken. De keuze bestaat uit de volgende werkzaamheden: klinische en/of poliklinische taken, uitgebreide mogelijkheden voor het geven van individuele groepstherapie, beleidsontwikkeling, leidinggeven aan multidisciplinaire teams, participatie aan forensisch psychiatrisch onderzoek. Het stimuleren van gespecialiseerde opleiding in de psychotherapie wordt gestimuleerd alsmede nevenwerkzaamheden binnen de algemene GGZ en/of het justitiële circuit.

 » kandidaten


 

Psychiater/Hoofd Behandeling/Vacaturenummer: PSYCH-30115

 

Voor een Centrum voor Forensische Psychiatrie zoeken wij een Psychiater/Hoofd Behandeling 28-36 uur per week voor de Resocialisatieafdeling.

 » kandidaten


 

Psychiater 0,7 fte/Vacaturenummer: PSYCH-30416

 

Voor een Forensisch Psychiatrische Kliniek zoeken wij een een Psychiater 0,7 fte die tevens de schizofreniepatiënten gaat behandelen. Waarnemers/Interim psychiaters zijn ook welkom.

 » kandidaten


 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VOLWASSENENPSYCHIATRIE

Psychiater voor het cluster Ambulant
GGZ Drenthe-Assen/Vacaturenummer: PSYCH-30718

 

Voor het GGZ Drenthe zoeken wij een Psychiater voor het Cluster Ambulant.  GGZ Drenthe, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, biedt ambulante, poliklinische en klinische geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg wordt aangeboden in drie regionale divisies: Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe. Daarnaast biedt GGZ Drenthe forensische psychiatrie en ouderenzorg. De zorg aan ouderen wordt verleend in twee verpleeghuizen en twee verzorgingshuizen. Bij GGZ Drenthe werken ongeveer 2.500 mensen, verdeeld over tien vestigingen in Drenthe. Jaarlijks doen ruim 15.000 mensen een beroep op onze diensten. GGZ Drenthe is ontstaan door een fusie van APZ-Drenthe en RIAGG Drenthe. Op het terrein van opleiding, onderwijs en onderzoek wordt samengewerkt met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen. GGZ Drenthe is een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters en huisartsen. Binnen GGZ Drenthe werken ca. 17 AGIO, 25 AGNIO en 42 Psychiaters.Jaarlijks werken er ca. 17 co-assistenten voor een periode van 6 weken.

 » kandidaten

 

 

Psychiater voor de Klinische Afdeling GGZ Drenthe-Emmen/Vacaturenummer: PSYCH-30719

Voor het GGZ Drenthe locatie Emmen zoeken wij een Psychiater voor de Klinische Afdeling.
                      

» kandidaten

 

 

Psychiater Volwassenen  (persoonlijkheidsstoornissen) 12-maandsprogramma/Vacaturenummer: PSYCH-30120

 

De afdeling volwassenen van dit Psychotherapeutische Centrum verzorgt meerdere programma’s die alle in tijd zijn gelimiteerd (3, 6 en maximaal 12 maanden). Na de klinische behandeling wordt er nabehandeling in deeltijd of ambulant aangeboden. In de programma’s die maximaal 12 maanden kunnen duren wordt gewerkt met schematherapie, een variant van cognitieve (gedrags)therapie. Voor de behandeling van (seksuele) trauma’s bij vrouwen en mannen wordt kennis van seksespecifieke hulpverlening ingezet. Patiënten die een meer steunend/structurerende aanpak behoeven kunnen gebruik maken van het programma ik-opbouwende psychotherapie. De behandeling vindt hoofdzakelijk in groepsverband plaats; op indicatie worden systeemgesprekken gevoerd.

 

Functie-inhoud Klinisch psychotherapeutische behandeling van één of twee groepen patiënten (12-maandsprogramma).
Leiding geven aan een multidisciplinair team en creëren van een optimaal therapeutisch milieu.
Verrichten van intakes, indicatiestelling, poliklinische en/of deeltijdbehandeling van patiënten.
Participatie in kennisontwikkeling en –overdracht. Psychiatrische consultatie en verrichten van diensten o.a. als psychiater achterwacht.

 

Functie-eisen Registratie als psychiater (MSRC). Lidmaatschap van één of meerdere specialistische psychotherapieverenigingen en/of de bereidheid specifieke opleidingstrajecten te volgen. Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en opleiding, publicaties in (inter)nationale vaktijdschriften strekken tot aanbeveling.

 » kandidaten


 

AGNIO's/Vacaturenummer: PSYCH-30421

 

Voor een GGZ zoeken wij AGNIO's Volwassenenpsychiatrie.

 » kandidaten


 

Interim Psychiater/Vacaturenummer: PSYCH-30122

 

Voor een APZ in de Randstad zoeken wij diverse Psychiaters die op interim-basis voor de periode tot en met augustus 2003 inzetbaar zijn voor de Volwassenenzorg en de Chronische Zorg. Het betreft poliklinisch werk, intakes, kortdurende behandeling.

 » kandidaten

Psychiater Volwassenenzorg 32-36 uur per week/Vacaturenummer: PSYCH-30123

 

Voor een GGZ instelling met klinische, deeltijd en ambulante behandelvormen, zoeken wij een Psychiater voor 32-36 uur per week

 

Beleidsvisie
Modulaire zorgprogramma’s worden op dit moment op bescheiden schaal toegepast. Het ligt in het voornemen meer modulaire zorgprogramma’s te gaan ontwikkelen. Hier ligt een ontwikkelingstaak voor de beoogde nieuwe collega’s. In de beleidsvisie wordt uitgegaan van "stepped care", er is een omschreven voordeurprogramma en de zorg wordt vraag conform en ontschot aangeboden. Cliëntparticipatie staat hoog in het vaandel. In een multidisciplinaire en multimethodische organisatie hebben professionals hun onderscheiden en afgebakende verantwoordelijkheden. Wij stimuleren een cultuur van inhoudelijke discussie tussen professionals.

 

Voor ambulante behandeling geldt een ondergrens van 23 jaar (op klinische afdelingen worden alle volwassenen behandeld van 18-60 jaar). De verwijzingen komen binnen bij een gekwalificeerd voordeurteam dat diagnosticeert en behandeling indiceert voor de overige zorgfuncties, behalve die van de ziekenhuispsychiatrie. Zij heeft een eigen verwijstoegang. Beschikbare behandelingfuncties zijn ambulant, deeltijdbehandeling, thuiszorg of opname in de kliniek (20 bedden, waarvan 10 gesloten en 10 open). Het voordeurprogramma biedt tevens behandeling middels het vijf gesprekken model en crisisinterventie en verzorgt de toeleiding naar het indicatieorgaan langdurige zorg.

 


De volwassenenzorg bestaat uit twee organisatorische afdelingen, de afdeling Kortdurende Zorg en de afdeling Langdurende Zorg.

 

De afdeling Kortdurende Zorg bestaat uit
- Een ambulant team
- Een kliniek voor acute en kortdurende opname (10 open bedden en 10 gesloten bedden):
- Een deeltijdteam: (behandelhuis)
- Een unit ziekenhuis psychiatrie:
- Team Acute Dienst

De afdeling Langdurende Zorgomvat:
- Een ambulant team:
- Resocialisatie centrum:
-De afdeling Jeugd

 

Groot belang wordt gehecht aan wetenschappelijk onderzoek.. Er is o.a. een A-opleiding psychiatrie en een opleiding tot GGZ klinisch psycholoog. Diverse gespecialiseerde, klinische voorzieningen onder andere voor vluchtelingen en asielzoekers, zijn gehuisvest op een andere locatie. Psychiaters maken deel uit van een vakgroep (en zijn op deze wijze betrokken bij de beleidsontwikkeling l) en een intervisiegroep. De relatief kleine locatie heeft een vrij horizontale organisatiestructuur en kenmerkt zich door korte en directe communicatielijnen.

 

Primair proces
De huisarts doet een behandelverzoek. Screening en intake geschieden door het voordeurteam. De intaker, die ook een psycholoog kan zijn, brengt zijn bevindingen rond de indicatie voor behandeling in het team. Binnen het team vindt de inhoudelijke discussie plaats. Praktijk is dat diagnose- en indicatiestelling, door de aanwezige competentie, over het algemeen hamerstukken zijn.Bij een klinische opname indicatie wordt de patiënt altijd door de psychiater gezien.De diagnostiek en indicatiestelling vormen de basis van een behandelplan dat met de patiënt besproken wordt. Dit leidt tot de behandelovereenkomst met de patiënt. Vervolgens committeren alle betrokken professionals zich aan hun deel in de uitvoering van het behandelplan. In de behandelovereenkomst worden de evaluatiemomenten opgenomen. Daarbij vormt een evaluatiemoment geen dogma. Betrokken professionals kunnen vragen om een tussentijdse of een eindevaluatie.

 

Cultuur
De cultuur is er een van zakelijkheid, slagvaardigheid en professionaliteit. Zakelijkheid wordt nagestreefd met duidelijke taken en verantwoordelijkheden en transparante procedures, onnodige bureaucratie wordt zoveel mogelijk gemeden.. Professionals hebben hun eigen verantwoordelijkheden en maken desgewenst gebruik van de multidisciplinariteit van het werkverband door een open discussie.

 

Taken
U verricht psychiatrische en psychotherapeutische zorg aan u toegewezen patiënten, bestaande uit: intake, screening en onderzoek, medisch-psychiatrische diagnostiek en indicatiestelling voor behandeling, opstellen van behandelplannen, uitvoeren van behandelingen, evaluatie van behandelplannen, geven van consulten en onderhouden van contacten met verwijzers, collega’s, familieleden, etc. U voert onderwijs- en onderzoekstaken uit, zoals supervisie en begeleiding. U draagt bij aan het tot stand komen en uitvoeren van teambeleid, waaronder het opstellen van zorgprogramma’s cq richtlijnen van professioneel handelen. U participeert als achterwacht voor de dienstdoende artsen binnen de crisisdienst. Volgens rooster en in afstemming met de overige psychiaters.

 

Persoonlijke kenmerken
Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij een geregistreerd psychiater is en de ambitie heeft om in een nieuw regionaal GGZ centrum de nieuwe cultuur en de beoogde ontwikkelingen een impuls te geven.

» kandidaten

 

 

Psychiater fulltime/Vacaturenummer: PSYCH-30524

 

Voor een Universitair Centrum zoeken wij een fulltime Psychiater voor de afdeling eerste psychose en schizofrenie.
Functie-inhoud: intake en diagnostiek, psychiatrische behandeling, bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het zorgprogramma en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, resulterend in promotie. Indien u reeds gepromoveerd bent: bereidheid binnen het zorggebied verder onderzoek te verrichten, te initiëren en te begeleiden.
Functie-eisen: bereidheid d.m.v. onderzoek, contacten met andere instellingen en scholing op termijn nationaal en internationaal zich te profileren als deskundige op het gebied van psychotische stoornissen. Pioniersmentaliteit en wetenschappelijke belangstelling.

 » kandidaten

 

 

Psychiater/Vacaturenummer: PSYCH-30725

 

Voor een GGZ instelling in Brabant zoeken wij een Kinder- en Jeugdpsychiater voor de afdeling Acute en Kortdurende Hulp. U ontvangt t.a.v. de zorgeenheid hiërarchische leiding van de Zorgmanager. 

Behandeling/begeleiding
U behandelt cliënten/cliëntensystemen, individueel of in groepsverband, rekening houdend met hun wensen, teneinde een zo zelfstandig mogelijk leven te bevorderen door het beperken van de psychiatrische stoornis.
Kernactiviteiten:
*    het multidisciplinair bijdragen aan de indicatiestelling, het opstellen, evalueren en bijstellen van de behandelpannen;
*    het verrichten van psychiatrisch onderzoek, het stellen van een diagnose volgens biopsychosociaal model en het opstellen
      van individueel (deel)behandelplannen, waaronder het voorschrijven van medicatie;
*    het signaleren van somatische problematiek, verrichten van onderzoek, deze zelf behandelen of hiervoor tijdig een huisarts
      inschakelen of verwijzing regelen naar een somatisch specialist;
*    het beoordelen van acute hulpvragen op de noodzaak tot crisisinterventie, het zelfstandig zonodig uitvoeren van deze
      crisisinterventie, en het beoordelen van mogelijkheden tot en bemiddeling bij doorverwijzen;
*    het uitvoeren van individuele behandelplannen, het evalueren, zonodig bijstellen daarvan en rapporteren daarover;
*    het adviseren en zonodig functioneel aansturen van andere hulpverleners vanuit een medisch/psychiatrische
      verantwoordelijkheid;
*    het overleggen over behandelingen met verwijzers en hulpverleners in de 1e, 2e en 3e lijns gezondheidszorg in het kader van
      consultatie en verwijzing;
*    het deelnemen aan de medisch-psychiatrische bereikbaarheidsdienst;

Opleiding/werkbegeleiding
U geeft werkbegeleiding aan co-assistenten, artsen in opleiding, artsen in opleiding tot huisarts of medisch specialist. Tevens levert u een bijdrage aan het opleidingsprogramma. U voert werkbegeleidings- en supervisiegesprekken en verzorgt de lesactiviteiten.

 

Functie-eisen:
*    de functie vereist diepgaande wetenschappelijke kennis, verkregen door de opleiding als Arts en Psychiater en ervaring als
      Psychiater voor het coördineren en uitvoeren van complexe diagnostiek en behandeling;
*    kennis en ervaring m.b.t. het begeleiden van AGIO'S/AGNIO'S/HAIO'S.
*    Volgen van relevante cursussen en het bijhouden van vakliteratuur en ontwikkeling in het vakgebied;
*    BIG-registratie als Arts en Inschrijving als Psychiater in het Register van Medisch Specialisten;
*    Kennis en hantering wet- en regelgeving m.b.t. de geestelijke gezondheidszorg en de relevante richtlijnen en protocollen in
      zijn vakgebied;
*    grote mate van zelfstandigheid en beheersing van goede sociale vaardigheden.

 » kandidaten

Psychiater/Vacaturenummer: PSYCH-30826

 

Voor een GGZ instelling in Amsterdam zoeken wij een Interim Psychiater voor de Volwassenenzorg.

 » kandidaten

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

VERSLAVINGSZORG

 

Psychiater voor het cluster Acute zorg en Verslavingszorg GGZ Drenthe-Assen/Vacaturenummer: PSYCH-30728

 

Voor het GGZ Drenthe zoeken wij een Psychiater voor het Cluster Acute Zorg en Verslavingszorg. GGZ Drenthe, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg, biedt ambulante, poliklinische en klinische geestelijke gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg wordt aangeboden in drie regionale divisies: Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe. Daarnaast biedt GGZ Drenthe forensische psychiatrie en ouderenzorg. De zorg aan ouderen wordt verleend in twee verpleeghuizen en twee verzorgingshuizen. Bij GGZ Drenthe werken ongeveer 2.500 mensen, verdeeld over tien vestigingen in Drenthe. Jaarlijks doen ruim 15.000 mensen een beroep op onze diensten. GGZ Drenthe is ontstaan door een fusie van APZ-Drenthe en RIAGG Drenthe. Op het terrein van opleiding, onderwijs en onderzoek wordt samengewerkt met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen. GGZ Drenthe is een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters en huisartsen. Binnen GGZ Drenthe werken ca. 17 AGIO, 25 AGNIO en 42 Psychiaters. Jaarlijks werken er ca. 17 co-assistenten voor een periode van 6 weken.

 » kandidaten

  

 

Neuropsychiater/Behandelingsverantwoordelijke/Vacaturenummer PSYCH-30429

Voor een Verslavingszorginstelling zoeken wij een Neuropsychiater/Behandelingsverantwoordelijke voor 24 en 32 uur per week. 

 » kandidaten

Psychiater/Eerste Geneeskundige/Vacaturenummer PSYCH-30430

 

Voor een Verslavingszorginstelling zoeken wij een Psychiater/Eerste Geneeskundige.

 » kandidaten

____________________________________________________________________________________________________________

 

PSYCHIATERS OP ZOEK NAAR EEN ANDERE WERKOMGEVING

 

Psychiater/Lid Raad van Bestuur
PSYCHIATER: 30101

Psychiater/Lid Raad van Bestuur van een Psychiatrisch Ziekenhuis heeft interesse om zijn bestuurlijke activiteiten elders te willen voortzetten binnen de GGZ, Verslavingszorg of Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Tevens interesse in een Geneesheerdirecteursfunctie onder een Raad van Bestuur in de grotere centra met opleiding en onderzoek.

 » kandidaten

Psychiater
PSYCHIATER: 30102

Psychiater, woonachtig in de Randstad met 20 jaar PAAZ-ervaring heeft interesse in een andere functie voor maximaal 4 dagen per week. Interimwerk behoort ook tot de mogelijkheden

 » kandidaten

Kinder- en Jeugdpsychiater
PSYCHIATER: 30103

Ervaren Kinder- en Jeugdpsychiater wil voor 3 dagen werkzaam zijn naast zijn eigen praktijk. Speciale interesse voor ADHD.

 » kandidaten

Ouderenpsychiater
PSYCHIATER: 30203
Ouderenpsychiater zoekt nieuwe werkomgeving. Liefst combinatie coaching en directe patiëntenzorg. Interesse in wetenschappelijk onderzoek. Theorie/praktijk 50/50. Inhoudelijk leidinggeven, supervisie aan arts-assistenten, docentschap.

 » kandidaten

Psychiater/Manager
PSYCHIATER: 30404
Psychiater zoekt nieuwe werkomgeving bij een grotere instelling als Lid Raad van Bestuur en/of 1e Geneeskundige.

 » kandidaten